Menu

Klubbens vedtægter

 

§ 1.

Foreningens navn er Hårslev Boldklub af 1926, Ejlskovvej 16, 5471 Søndersø. Foreningen har til formål, at samle ungdom til udøvelse af boldsport, samt foranstalte arrangementer af såvel sportslig som underholdende art, hvor større forsamlinger kan deltage, for tilvejebringelse af kapital til sportslige formål.

§ 2.

Foreningen skal være medlem af de lokale eller landsdelsunion, hvis sportsgrene dyrkes i foreningen.

§ 3.

Foreningen noteres i aktive senior og ungdom, samt afdeling for passive medlemmer. Bestyrelsen kan med generalforsamlingens tilslutning udnævne æresmedlemmer.

§ 4.

Medlemskab i foreningen tegnes ved bestyrelsen, der alene afgør, om medlemskab kan opnås, medlemskab er bindende indtil skriftlig udmeldelsesbegæring er tilstillet bestyrelsen, og først når kassereren ved sin underskrift attesterer, at der ikke er økonomiske krav på pågældende, er udmeldelseserklæringen gyldig.

Bestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde medlemskab med øjeblikkelig gyldighed, og skal i så fald forelægge første ordinære generalforsamling sagen med begrundelse af medlemskabets tilbagekaldelse.

§ 5.

For medlemskab betales et kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen, dog må dette ikke være af mindre størrelse end det en lokal eller landsunion har gældende for medlemskab.

Betalingsterminerne for kontingent fastsættes af bestyrelsen, medlemmer i restance oppebærer ingen rettigheder i foreningens anliggender.

Ved kontingentets betaling, jfr. § 8 giver medlemskabet medbestemmelsesret i foreningens anliggender, med påhørende ansvar, og ret til at deltage i foreningens arrangementer.

Bestyrelse, trænere, holdledere samt æresmedlemmer er kontingentfri, men får udleveret gyldigt medlemskort.

§ 6.

Foreningens myndighed er generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen.

Procedurer for vedtægtsændringer kan kun ske ved en generalforsamling.

§ 7.

Generalforsamlingen har – indenfor de grænser, der følger lovgivningen og retspraksis – den højeste myndighed i foreningens anliggender.

Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer.

Revisionen består af 2 medlemmer og afgår skiftevis – 1 suppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, og træffer alle beslutninger ved simpel stemmeflertal, undtagen hvor andet er fastsat i lovene.

Enhver afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, hvis det foreslås af et bestyrelsesmedlem eller af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer.

Valg af bestyrelse foregår dog altid ved skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelse står det medlemmerne frit, om de vil stemme på én eller flere af de foreslåede, dog ikke flere end det antal, der er på valg, står i tilfælde af valg stemmerne lige, foretages der lodtrækning.

§ 8.

Stemmeberettiget er kun de medlemmer, hvis sidst forfaldne kontingent er betalt. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret, og medlemmer under 18 år kan ikke indvælges i bestyrelsen.

Medlemmer kan ikke udøve stemmeret ved fuldmagt til andet medlem.

Bestyrelse, trænere, samt holdledere har stemmeret. Passive medlemmer der har betalt støttemedlemskort har stemme- og taleret ved generalforsamlingen.

Forældre til børn i ungdomsafdelingen har 1 stemme pr. familie, ved fremvisning af gyldigt medlemsbevis.

§ 9.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 20. februar.

Den ordinær generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 14 dage. Med opslag i Klubhuset og på Hårslev Boldklubs hjemmeside og evt. på Facebook.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes til bestemt opgivet emne.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer kræver det. Når bestyrelsen har modtaget et sådant forlangende, skal indkaldelse ske inden 14 dage med mindst 8 dages varsel i lokalt blad, og indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, indgives skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 10.

På den ordinære generalforsamling foretages:

  • Valg af dirigent.
  • Formanden aflægger beretning.
  • Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  • Indkomne forslag behandles.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af revisor og suppleant.

§ 11.

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 3 og 4.

2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen vælger af sin midte delegerede til unionsforsamlinger.

Foreningen tegnes af formanden.

Hvis der ikke findes 7 personer til bestyrelsen. Kan bestyrelsen forsætte med det antal der kan findes, dog minimum 5. personer frem til næste ordinære generalforsamling.

Hvis der efter generalforsamlingen findes en eller flere personer så bestyrelsen kommer op på 7 personer kan disse træde ind inden næste ordinære generalforsamling.

§ 12.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, foreningens love og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen varetager foreningens virke i det hele og foranstalter de arrangementer, den finder formålstjenlig for udbygning af foreningens materielle og økonomiske behov.

Bestyrelsesmøder fastlægges af bestyrelsen, eller når 1. bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.

I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder, gør formandens respektiv næstformandens stemme beslutningen.

Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og regnskabsbog, og bevilger de for administration af foreningens drift nødvendige rimelige udgifter.

§ 13.

Forslag og klager fra medlemmer må indgives skriftligt til formanden.

Opstår der tvivlsspørgsmål, der straks bør afgøres, kan sådanne afgøres af et tilstedeværende bestyrelsesmedlem.

§ 14.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 15.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, og dagsorden skal da lyde: ” Forslag om foreningens opløsning,” og skal fremhæves i indvarslingen.

For at generalforsamlingen kan være beslutningsdygtig, kræves det, at 75 % af foreningens aktive medlemmer skal stemme for opløsningen.

§ 16.

Vedtages foreningens opløsning, overgår foreningens aktiver til kulturelle formål, i Hårslev gamle sogn, og foreningens aktiver afvikles af den siddende bestyrelse.

 

Vedtaget på generalforsamling den 19. november 1998.

Ændret på generalforsamling den 19. Februar 2015.

 

Lasse Mogensen                                       Lars P Jensen                     Yvonne Jørgensen

Formand                                                   Seniorformand                   Ungdomsformand

 

Anders Pagh                                             Michael Jensen                  

Kasserer/Næstformand                            Sekretær                            

 

Dennis Jensen

Ungdomsudvalg

 

Information om cookies Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Luk